www.muzikaklasika.com
              Музика Класика бр.5                                                                                                                      
       Ревија класичне музике                      октобар - децембар 2011.                                                                             Прва ревија класичне музике у Србији


КОНЦЕРТИ

РАЗГОВОРИ

АКТУЕЛНОСТИ

ФЕСТИВАЛИ

ИСТОРИЈА

АРГУМЕНТИ

ИНСТРУМЕНТИ

МУЗИКА И ХРАНА

________________

ПРЕТПЛАТА

ИМПРЕСУМ

ОГЛАШАВАЊЕ

АРХИВА
________________

 
У СВАКОМ БРОЈУ
ПОКЛОН ЦД
                                                  Прва ревија класичне музике у Србији                                                 
       

РЕВИЈА КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ

 

Генерални  директор
Предраг Митровић 

Главни  и одговорни уредник
Александра Паладин  

Сарадници
Марија Адамов
Слободан Атанацковић
Ана Водинелић
Богдан Ђаковић
Бранка Ђорђевић
Смиљка Исаковић
Гордана Крајачић
Мирјана Лазаревић
Зоран Максимовић
Сара Марјановић
Дамјана Његић
Предраг Пјевић
Доната Премеру
Маја Чоловић Васић
Виктор Шебек


Фотографија
Чедомир Зекић

Техничко уређење
Слободан Кресојевић
Предраг Митровић  

Издавач
Агенција „Музика Класика“
Војводе Степе 129, Београд  
Тел/факс:  +381 (0)11 398 5527
Моб: +381 (0)65 398 5527  
E-mail: muzikaklasika@email.com  

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд
78
Музика Класика: ревија класичне музике / главни и
одговорни уредник Александра  Паладин. - Год. 2, бр. 5 (октобар 2011) –
Београд (Војводе Степе 129): Агенција  „Музика Класика“, 2010 –
(Лапово: Колор прес) – 29 цм  
Тромесечно

ISSN 2217-2637 = Музика Класика
COBISS. SR-ID 175896332  

www.muzikaklasika.com  

Први број изашао је 1. октобра 2010.
Оснивачи: Александра Паладин  и Предраг Митровић

 Издавач: АгенцијаМузика Класика, Београд, Војводе Степе 129
Te
л/фaкс: 011 398 5527 - Moб: 065 398 5527 - Email: muzikaklasika@email.com
P&C 2011
Mузика Класика