www.muzikaklasika.com
              Музика Класика бр.19                                                                                                                   
       Ревија класичне музике                      април - јун 2014.                                                                                 Прва ревија класичне музике у Србији


КОНЦЕРТИ

РАЗГОВОРИ

АКТУЕЛНОСТИ

КОНЦЕРТИ


КРИТИКЕ

МУЗИКА И ХРАНА

РЕЦЕНЗИЈЕ
________________

ПРЕТПЛАТА

ИМПРЕСУМ

ОГЛАШАВАЊЕ

АРХИВА
________________

          
У СВАКОМ БРОЈУ
      ПОКЛОН ЦД

                                                  Прва ревија класичне музике у Србији                                                 

РЕВИЈА КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ

 

Генерални  директор
Предраг М. Митровић 

Главни  и одговорни уредник
Александра Паладин  

Сарадници
Марија Адамов
Ана Водинелић
Александар С. Вујић
Е.И.Л.
Александар Илић
Гордана Крајачић
Предраг Пјевић
Властимир Станисављевић Шаркаменац
Данијела Стевановић Кнежевић
Бранислава Трифуновић
Марија Ћирић
Ана Ђирица
Ксенија Целнер


Фотографија
Чедомир Зекић
Горан Мусић
Bibi Basch
Архива ревије Музика Класика


Техничко уређење
Предраг М. Митровић  

Издавач
Агенција „Музика Класика“
Војводе Степе 129, Београд  
Тел/факс:  +381 (0)11 398 5527
Моб: +381 (0)65 398 5527  
E-mail: muzikaklasika@email.com  

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд
78
Музика Класика: ревија класичне музике / главни и одговорни уредник Александра  Паладин. - Год. 6, бр. 19 (април 2015) –
Београд (Војводе Степе 129): Агенција  „Музика Класика“, 2015 – (Вршац: Тули штампарија) – 29 цм
Тромесечно

ISSN 2217-2637 = Музика Класика
COBISS. SR-ID 175896332  

www.muzikaklasika.com  

Први број изашао је 1. октобра 2010.
Оснивачи: Александра Паладин  и Предраг М. МитровићИздавач: АгенцијаМузика Класика, Београд, Војводе Степе 129
Te
л/фaкс: 011 398 5527 - Moб: 065 398 5527 - Email: muzikaklasika@email.com
P&C 2010-2015
Mузика Класика