www.muzikaklasika.com
              Музика Класика бр.13                                                                                                                    
       Ревија класичне музике                      октобар - децембар 2013.                                                                             Прва ревија класичне музике у Србији


КОНЦЕРТИ

РАЗГОВОРИ

АКТУЕЛНОСТИ

ИСТОРИЈА

ИНСТРУМЕНТ

МУЗИКА И ХРАНА

РЕЦЕНЗИЈЕ
________________

ПРЕТПЛАТА

ИМПРЕСУМ

ОГЛАШАВАЊЕ

АРХИВА
________________


У СВАКОМ БРОЈУ
                                                  Прва ревија класичне музике у Србији                                                 
       

РЕВИЈА КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ

 

Генерални  директор
Предраг Митровић 

Главни  и одговорни уредник
Александра Паладин  

Сарадници
Марија Адамов
Слободан Атанацковић
Ана Водинелић
Бранка Ђорђевић
Гордана Крајачић
Мирјана Лазаревић
Марија Маглов
Весна Манојловић
Маја Михић
Дамјана Његић
Предраг Пјевић
Властимир Станисављевић


Фотографија
Чедомир Зекић
Горан Мусић
Архива ревије Музика Класика
Николас Бродар
Јелена Јанковић
Алине Палеј


Техничко уређење
Предраг М. Митровић  

Издавач
Агенција „Музика Класика“
Војводе Степе 129, Београд  
Тел/факс:  +381 (0)11 398 5527
Моб: +381 (0)65 398 5527  
E-mail: muzikaklasika@email.com  

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд
78
Музика Класика: ревија класичне музике / главни и
одговорни уредник Александра  Паладин. - Год. 4, бр. 13 (октобар 2013) –
Београд (Војводе Степе 129): Агенција  „Музика Класика“, 2013 –
(Вршац: Тули штампарија) – 29 цм  
Тромесечно

ISSN 2217-2637 = Музика Класика
COBISS. SR-ID 175896332  

www.muzikaklasika.com  

Први број изашао је 1. октобра 2010.
Оснивачи: Александра Паладин  и Предраг М. Митровић

 Издавач: АгенцијаМузика Класика, Београд, Војводе Степе 129
Te
л/фaкс: 011 398 5527 - Moб: 065 398 5527 - Email: muzikaklasika@email.com
P&C 2013
Mузика Класика