www.muzikaklasika.com
              Музика Класика бр.264                                                                                                                 
       Ревија класичне музике                      јануар - март 2017.                                                                                             Прва ревија класичне музике у Србији


КОНЦЕРТИ

РАЗГОВОРИ

АКТУЕЛНОСТИ

ФЕСТИВАЛИ


МУЗИКА И ХРАНА
________________

ПРЕТПЛАТА

ИМПРЕСУМ

ОГЛАШАВАЊЕ

АРХИВА
________________

          
У СВАКОМ БРОЈУ
      ПОКЛОН ЦД

                                                  Прва ревија класичне музике у Србији                                                 

РЕВИЈА КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ

 

Генерални  директор
Предраг М. Митровић 

Главни  и одговорни уредник
Александра Паладин  

Сарадници
Марија Адамов
Катарина Веселиновић
Мирко Јеремић
Гордана Крајачић
Светлана Максимовић
Бојан Микић
Радомир Петрић
Милена Пешић
Предраг Пјевић

Фотографија
Горан Мусић
Тијана Стаматовић
Милош Тошковић


Техничко уређење
Предраг М. Митровић  

Издавач
„Музика Класика“
Булевар Деспота Стефана 102/30, Београд  
Тел/факс:  +381 (0)11 398 5527
Моб: +381 (0)65 398 5527  
E-mail: muzikaklasika@email.com  

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд
78
Музика Класика: ревија класичне музике / главни и одговорни уредник Александра  Паладин. - Год. 8, бр. 26 (јануар 2017) –
Београд (Булевар Деспота Стефана 102/30): Агенција  „Музика Класика“, 2017 – (Вршац: Тули штампарија) – 29 цм
Тромесечно

ISSN 2217-2637 = Музика Класика
COBISS. SR-ID 175896332  

www.muzikaklasika.com  

Први број изашао је 1. октобра 2010.
Оснивачи: Александра Паладин  и Предраг М. МитровићИздавач: Музика Класика, Београд, Булевар Деспота Стефана 102/30
Te
л/фaкс: 011 398 5527 - Moб: 065 398 5527 - Email: muzikaklasika@email.com
P&C 2010-2017
Mузика Класика