www.muzikaklasika.com
              Музика Класика бр.4                                                                                                                      
       Ревија класичне музике                      јул - септембар 2011.                                                                                                 Прва ревија класичне музике у Србији


КОНЦЕРТИ

РАЗГОВОРИ

АКТУЕЛНОСТИ

ФЕСТИВАЛИ

ИСТОРИЈА

АРГУМЕНТИ

ИНСТРУМЕНТИ

МУЗИКА И ХРАНА

РЕЦЕНЗИЈЕ

________________

ПРЕТПЛАТА

ИМПРЕСУМ

ОГЛАШАВАЊЕ

АРХИВА
________________

 
У СВАКОМ БРОЈУ
ПОКЛОН ЦД
                                                  Прва ревија класичне музике у Србији                                                 
       

РЕВИЈА КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ

 

Генерални  директор
Предраг Митровић 

Главни  и одговорни уредник
Александра Паладин  

Сарадници
Марија Адамов
Срђан Асановић
Слободан Атанацковић
Ана Водинелић
Дарко Дожић
Милош Дујаковић
Бранка Ђорђевић
Марко Ђорђевић
Соња Живковић
Смиљка Исаковић
Сека Јелић
Гордана Крајачић
Ивана Љубинковић
Александра В. Малушев
Ивица Миливојевић
Предраг Пјевић
Доната Премеру
Романа Рибић
Љубица Солунац
Борислав Хложан
Борислав Чичовачки

   
Фотографија
Срђан Дорошки
Чедомир Зекић
Зоран Јерковић
Марко Ковачевић
Горан Мусић


Техничко уређење
Слободан Кресојевић
Предраг Митровић  

Издавач
Агенција „Музика Класика“
Војводе Степе 129, Београд  
Тел/факс:  +381 (0)11 398 5527
Моб: +381 (0)65 398 5527  
E-mail: muzikaklasika@email.com  

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд
78
Музика Класика: ревија класичне музике / главни и
одговорни уредник Александра  Паладин. - Год. 2, бр. 4 (јул 2011) –
Београд (Војводе Степе 129): Агенција  „Музика Класика“, 2010 –
(Лапово: Колор прес) – 29 цм  
Тромесечно

ISSN 2217-2637 = Музика Класика
COBISS. SR-ID 175896332  

www.muzikaklasika.com  

Први број изашао је 1. октобра 2010.
Оснивачи: Александра Паладин  и Предраг Митровић

 Издавач: АгенцијаМузика Класика, Београд, Војводе Степе 129
Te
л/фaкс: 011 398 5527 - Moб: 065 398 5527 - Email: muzikaklasika@email.com
P&C 2011
Mузика Класика