www.muzikaklasika.com
              Музика Класика бр.22                                                                                                                  
       Ревија класичне музике                      јануар - март 2016.                                                                                          Прва ревија класичне музике у Србији


КОНЦЕРТИ

РАЗГОВОРИ

АКТУЕЛНОСТИ

КОНЦЕРТИ


РЕЦЕНЗИЈЕ

МУЗИКА И ХРАНА
________________

ПРЕТПЛАТА

ИМПРЕСУМ

ОГЛАШАВАЊЕ

АРХИВА
________________

          
У СВАКОМ БРОЈУ
      ПОКЛОН ЦД

                                                  Прва ревија класичне музике у Србији                                                 

РЕВИЈА КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ

 

Генерални  директор
Предраг М. Митровић 

Главни  и одговорни уредник
Александра Паладин  

Сарадници
Марија Адамов
Ана Водинелић
Александар С. Вујић
Слободан Грба
Миле Дабић
Зоран Имшировић
И.С.Т.
Гордана Крајачић
Моника Лашанц
Милена Пешић
Предраг Пјевић
Адриана Сабо
Т.С.
Виктор Шебек


Фотографија
Марк Дуе, Royal Opera House
Чедомир Зекић
Ксенија Микор
Горан Мусић
Зоран Петровић
Архива ревије Музика Класика
Архива Народног позоришта у Београду
Архива Мадленианума
Cortesia de Corefacali, Colombia


Техничко уређење
Предраг М. Митровић  

Издавач
„Музика Класика“
Булевар Деспота Стефана 102/30, Београд  
Тел/факс:  +381 (0)11 398 5527
Моб: +381 (0)65 398 5527  
E-mail: muzikaklasika@email.com  

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд
78
Музика Класика: ревија класичне музике / главни и одговорни уредник Александра  Паладин. - Год. 6, бр. 22 (јануар 2016) –
Београд (Булевар Деспота Стефана 102/30): Агенција  „Музика Класика“, 2016 – (Вршац: Тули штампарија) – 29 цм
Тромесечно

ISSN 2217-2637 = Музика Класика
COBISS. SR-ID 175896332  

www.muzikaklasika.com  

Први број изашао је 1. октобра 2010.
Оснивачи: Александра Паладин  и Предраг М. МитровићИздавач: Музика Класика, Београд, Булевар Деспота Стефана 102/30
Te
л/фaкс: 011 398 5527 - Moб: 065 398 5527 - Email: muzikaklasika@email.com
P&C 2010-2016
Mузика Класика