www.muzikaklasika.com
              Музика Класика бр.18                                                                                                                   
       Ревија класичне музике                      јануар - март 2014.                                                                         Прва ревија класичне музике у Србији


КОНЦЕРТИ

РАЗГОВОРИ

АКТУЕЛНОСТИ

КОНЦЕРТИ


ФЕСТИВАЛИ

МУЗИКА И ХРАНА

РЕЦЕНЗИЈЕ
________________

ПРЕТПЛАТА

ИМПРЕСУМ

ОГЛАШАВАЊЕ

АРХИВА
________________

          
У СВАКОМ БРОЈУ
      ПОКЛОН ЦД

                                                  Прва ревија класичне музике у Србији                                                 

РЕВИЈА КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ

 

Генерални  директор
Предраг М. Митровић 

Главни  и одговорни уредник
Александра Паладин  

Сарадници
Марија Адамов
Ана Водинелић
Снежана Деспотовић
Богдан Ђаковић
Е.И.Л.
Марија Јанковић
Данијела Кличковић
Гордана Крајачић
Александар Пековић
Тамара Адамов Петијевић
Предраг Пјевић
Ира Проданов Крајишник
Немања Секиз
Властимир Станисављевић Шаркаменац
Теодора Сујић

Фотографија
Небојша Бабић
Г.Горман
Чедомир Зекић
Јелена Јанковић
Силвиа Лели
Дарко Манасић
Рубен Марти
Срђан Михић
Горан Мусић
Кен Хауард
Архива ревије Музика Класика


Техничко уређење
Предраг М. Митровић  

Издавач
Агенција „Музика Класика“
Војводе Степе 129, Београд  
Тел/факс:  +381 (0)11 398 5527
Моб: +381 (0)65 398 5527  
E-mail: muzikaklasika@email.com  

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд
78
Музика Класика: ревија класичне музике / главни и одговорни уредник Александра  Паладин. - Год. 6, бр. 18 (јануар 2015) –
Београд (Војводе Степе 129): Агенција  „Музика Класика“, 2014 – (Вршац: Тули штампарија) – 29 цм
Тромесечно

ISSN 2217-2637 = Музика Класика
COBISS. SR-ID 175896332  

www.muzikaklasika.com  

Први број изашао је 1. октобра 2010.
Оснивачи: Александра Паладин  и Предраг М. МитровићИздавач: АгенцијаМузика Класика, Београд, Војводе Степе 129
Te
л/фaкс: 011 398 5527 - Moб: 065 398 5527 - Email: muzikaklasika@email.com
P&C 2010-2015
Mузика Класика