www.muzikaklasika.com
              Музика Класика бр.304                                                                                                                 
       Ревија класичне музике                      јануар - март 2018.                                                                                             Прва ревија класичне музике у Србији


КОНЦЕРТИ

РАЗГОВОРИ

АКТУЕЛНОСТИ

ФЕСТИВАЛИ

КРИТИКЕ

МУЗИКА И ХРАНА

ИНСТРУМЕНТ

________________

ПРЕТПЛАТА

ИМПРЕСУМ

ОГЛАШАВАЊЕ

АРХИВА
________________

          
У СВАКОМ БРОЈУ
      ПОКЛОН ЦД

                                                  Прва ревија класичне музике у Србији                                                 

РЕВИЈА КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ

 

Генерални  директор
Предраг М. Митровић 

Главни  и одговорни уредник
Александра Паладин  

Сарадници
Марија Адамов
Урош Дојчиновић
Е.И.Л.
Данијела Кличковић
Гордана Крајачић
Здравко Маљковић
Вера Миланковић
Драгана Михајловић Бокан
Предраг Пјевић
Властимир Станисављевић Шаркаменац
Теодора Сујић
Небојша Тодоровић
Марија Ћирић
Ана Ћирица
Нина ЋосићФотографија
Срђан Дорошки
Александар Мијаиловић
Горан Мусић


Насловна страна
Оркестар Београдске филхармоније

Техничко уређење
Предраг М. Митровић  

Издавач
„Музика Класика“
Булевар Деспота Стефана 102/30, Београд  
Тел/факс:  +381 (0)11 398 5527
Моб: +381 (0)65 398 5527  
E-mail: muzikaklasika@email.com  

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд
78
Музика Класика: ревија класичне музике / главни и одговорни уредник Александра  Паладин. - Год. 9, бр. 30 (јануар 2018) –
Београд (Булевар деспота Стефана 102): „Музика Класика“, 2018 – (Вршац: Тули штампарија) – 29 цм

Тромесечно

ISSN 2217-2637 = Музика Класика
COBISS. SR-ID 175896332  

www.muzikaklasika.com  

Први број изашао је 1. октобра 2010.
Оснивачи: Александра Паладин  и Предраг М. МитровићИздавач: Музика Класика, Београд, Булевар Деспота Стефана 102/30
Te
л/фaкс: 011 398 5527 - Moб: 065 398 5527 - Email: muzikaklasika@email.com
P&C 2010-2018
Mузика Класика